Tuesday, 11/05/2021 - 21:13|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT MINH HÒA

TKB Tuần 33

  

THỨ

TIẾT

10A

10B

10C

10D

10E

11A

11B

11C

11D

11E

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Toán - Quỳnh

Văn - Ngọc

Sử - Dũng(s)

GDCD - Hương

Thể - Nhàn

Văn - Giang

Toán - Thành

Toán - Nam

Toán - Hải

Lý - Chính

3

Tin - Dũng

Văn - Ngọc

NNgữ - Anh

Sử - Nữ

NNgữ - Hằng

Lý - Lộc

Tin - Thông

Văn - Liên

Lý - Chính

Văn - Giang

4

Sử - Dũng(s)

NNgữ - Anh

Hoá - Hùng

Toán - Hải

Văn - Ngọc

NNgữ - Hiền(a)

Lý - Lý

Lý - Chính

Văn - Giang

NNgữ - Lượng

5

Lý - Lộc

Lý - Chính

Văn - Giang

Tin - Dũng

Toán - Hải

Toán - Thành

Văn - Liên

Hoá - Chinh

NNgữ - Hằng

CNghệ - Liêm

3

1

NNgữ - Hằng

Sử - Dũng(s)

NNgữ - Anh

Tin - Dũng

Địa - Dũng(Đ)

Thể - Nhàn

Hoá - Hùng

Văn - Liên

Lý - Chính

NNgữ - Lượng

2

Văn - Ngọc

Thể - Vượng

GDCD - Hương

NNgữ - Hằng

CNghệ - Liêm

Tin - Thông

NNgữ - Anh

Toán - Nam

Toán - Hải

Hoá - Chinh

3

Văn - Ngọc

Sinh - Linh

Tin - Dũng

CNghệ - Anh(CN)

NNgữ - Hằng

NNgữ - Hiền(a)

Văn - Liên

NazNgữ - Anh

Toán - Hải

Toán - Nam

4

Tin - Dũng

Hoá - Hùng

Toán - Hải

Thể - Nhàn

Hoá - Chinh

Lý - Lộc

GDCD - Huyền

Tin - Thông

QP - Hương

Lý - Chính

5

Lý - Lộc

Tin - Dũng

Toán - Hải

Lý - Chính

QP - Hương

Toán - Thành

CNghệ - Liêm

Thể - Nhàn

Hoá - Hùng

Thể - Vượng

4

1

Toán - Quỳnh

Toán - Tâm

Thể - Nhàn

NNgữ - Hằng

Tin - Dũng

Văn - Giang

Địa - Dũng(Đ)

NNgữ - Anh

CNghệ - Liêm

NNgữ - Lượng

2

NNgữ - Hằng

Sử - Dũng(s)

Văn - Giang

Toán - Hải

Lý - Lý

CNghệ - Liêm

QP - Hương

Hoá - Chinh

Thể - Nhàn

Tin - Thông

3

Văn - Ngọc

Tin - Dũng

Sử - Dũng(s)

Hoá - Chinh

Sử - Nữ

Lý - Lộc

Lý - Lý

Sinh - Linh

Văn - Giang

CNghệ - Liêm

4

Lý - Lộc

CNghệ - Liêm

Lý - Lý

Văn - Giang

Toán - Hải

Thể - Nhàn

NNgữ - Anh

QP - Hương

NNgữ - Hằng

Toán - Nam

5

Sử - Dũng(s)

NNgữ - Anh

Tin - Dũng

Văn - Giang

NNgữ - Hằng

QP - Hương

Thể - Vượng

Toán - Nam

Toán - Hải

Hoá - Chinh

5

1

Toán - Quỳnh

NNgữ - Anh

Sinh - Linh

NNgữ - Hằng

Tin - Dũng

Lý - Lộc

Thể - Vượng

Văn - Liên

CNghệ - Liêm

Văn - Giang

2

GDCD - Huyền

Lý - Chính

Lý - Lý

QP - Hương

Văn - Ngọc

Toán - Thành

CNghệ - Liêm

Thể - Nhàn

Văn - Giang

Thể - Vượng

3

Thể - Vượng

GDCD - Hương

Sử - Dũng(s)

Văn - Giang

Văn - Ngọc

Hoá - Chinh

NNgữ - Anh

Lý - Chính

NNgữ - Hằng

NNgữ - Lượng

4

Sử - Dũng(s)

Văn - Ngọc

NNgữ - Anh

Sinh - Linh

NNgữ - Hằng

Văn - Giang

Toán - Thành

Địa - Hà

Tin - Thông

Lý - Chính

5

NNgữ - Hằng

Sử - Dũng(s)

Toán - Hải

Địa - Dũng(Đ)

CNghệ - Liêm

Văn - Giang

Sử - Duyên

NNgữ - Anh

Thể - Nhàn

QP - Hương

6

1

QP - Hương

Hoá - Hùng

Thể - Nhàn

NNgữ - Hằng

Lý - Lý

CNghệ - Liêm

NNgữ - Anh

GDCD - Huyền

Sinh - Linh

Văn - Giang

2

Sinh - Linh

QP - Hương

NNgữ - Anh

Toán - Hải

Thể - Nhàn

Toán - Thành

Hoá - Hùng

Lý - Chính

NNgữ - Hằng

Văn - Giang

3

NNgữ - Hằng

CNghệ - Liêm

QP - Hương

Thể - Nhàn

Toán - Hải

Địa - Dũng(Đ)

Văn - Liên

CNghệ - Anh(CN)

Văn - Giang

Địa - Hà

4

CNghệ - Lý(CN)

NNgữ - Anh

Văn - Giang

Sử - Nữ

Sinh - Linh

GDCD - Huyền

Toán - Thành

Văn - Liên

Lý - Chính

Sử - Trọng

5

Hoá - Hùng

Toán - Tâm

CNghệ - Anh(CN)

Lý - Chính

Sử - Nữ

NNgữ - Hiền(a)

Lý - Lý

NNgữ - Anh

Địa - Dũng(Đ)

Toán - Nam

7

1

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

2

Thể - Vượng

Địa - Dũng(Đ)

Hoá - Hùng

Hoá - Chinh

Lý - Lý

Sinh - Hiền

Văn - Liên

CNghệ - Anh(CN)

Lý - Chính

Toán - Nam

3

CNghệ - Lý(CN)

Thể - Vượng

CNghệ - Anh(CN)

Lý - Chính

Hoá - Chinh

NNgữ - Hiền(a)

Văn - Liên

Sử - Duyên

Sử - Nữ

GDCD - Huyền

4

Hoá - Hùng

Toán - Tâm

Địa - Dũng(Đ)

CNghệ - Anh(CN)

Sử - Nữ

Hoá - Chinh

Sinh - Hiền

Toán - Nam

GDCD - Huyền

Lý - Chính

5

Địa - Dũng(Đ)

Lý - Chính

Lý - Lý

Sử - Nữ

GDCD - Huyền

Sử - Duyên

Toán - Thành

Văn - Liên

Hoá - Hùng

Sinh - Hiền


 

THỨ

TIẾT

12A

12B

12C

12D

 

 

 

 

 

 

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

 

 

 

 

 

2

Hoá - Hùng

Văn - Liên

GDCD - Huyền

Lý - Lý

 

 

 

 

 

 

3

Toán - Tâm

NNgữ - Lượng

QP - Vượng

NNgữ - Hiền(a)

 

 

 

 

 

 

4

Thể - Nhàn

Lý - Lộc

Tin - Thông

Hoá - Chinh

 

 

 

 

 

 

5

Văn - Ngọc

Sử - Dũng(s)

Thể - Tư

Sử - Duyên

 

 

Tự chọn

 

 

 

3

1

QP - Vượng

Toán - Nam

Hoá - Chinh

Sinh - Hiền

 

12A

12BCD

K11

K10

 

2

NNgữ - Hiền(a)

Lý - Lộc

NNgữ - Lượng

Thể - Nhàn

 

Toán

Toán

Toán

 

3

Lý - Lộc

NNgữ - Lượng

Sinh - Hiền

Toán - Thành

 

Địa

 

4

Văn - Ngọc

GDCD - Trường

Văn - Liên

Toán - Thành

 

Anh

Sử

Anh

Anh

 

5

Tin - Thông

Văn - Liên

GDCD - Huyền

Văn - Ngọc

 

Địa

GDCD

Văn

Sử

 

4

1

Sinh - Hiền

Lý - Lộc

Sử - Duyên

QP - Vượng

 

 

 

 

 

 

2

Văn - Ngọc

Hoá - Hùng

Toán - Tâm

Tin - Dũng

 

 

 

 

 

 

3

Hoá - Hùng

Tin - Thông

Thể - Tư

Thể - Nhàn

 

 

 

 

 

 

4

Tin - Thông

QP - Vượng

NNgữ - Lượng

GDCD - Trường

 

 

 

 

 

 

5

Lý - Lộc

GDCD - Trường

Tin - Thông

Văn - Ngọc

 

Thực tập

 

 

 

 

5

1

Thể - Nhàn

Thể - Tư

Toán - Tâm

Địa - Hà

 

Toán-Thành

 

 

 

 

2

Địa - Hà

Văn - Liên

NNgữ - Lượng

NNgữ - Hiền(a)

 

Anh-Hằng

 

 

 

 

3

NNgữ - Hiền(a)

Địa - Hà

Văn - Liên

Tin - Dũng

 

Văn-Liên

 

 

 

 

4

GDCD - Trường

NNgữ - Lượng

Lý - Lý

Hoá - Chinh

 

 

 

 

 

 

5

Lý - Lộc

Tin - Thông

Địa - Hà

GDCD - Trường

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán - Tâm

Sử - Dũng(s)

Sử - Duyên

Địa - Hà

 

 

 

 

 

 

2

Sử - Dũng(s)

Địa - Hà

CNghệ - Lý(CN)

Văn - Ngọc

 

 

 

 

 

 

3

NNgữ - Hiền(a)

Sinh - Hiền

Lý - Lý

Sử - Duyên

 

 

 

 

 

 

4

Địa - Hà

Toán - Nam

Toán - Tâm

Lý - Lý

 

 

 

 

 

 

5

CNghệ - Lý(CN)

Thể - Tư

Địa - Hà

Toán - Thành

 

 

 

 

 

 

7

1

SHL

SHL

SHL

SHL

 

 

 

 

 

 

2

Toán - Tâm

CNghệ - Lý(CN)

Địa - Hà

NNgữ - Hiền(a)

 

 

 

 

 

 

3

Toán - Tâm

Hoá - Hùng

Lý - Lý

Địa - Hà

 

 

 

 

 

 

4

NNgữ - Hiền(a)

Địa - Hà

Văn - Liên

Lý - Lý

 

 

 

 

 

 

5

Địa - Hà

Toán - Nam

Hoá - Chinh

CNghệ - Lý(CN)

 

 

 

 

 

 

 

 
Nguồn: thptminhhoa.phutho.edu.vn
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Bài tin liên quan