Tuesday, 11/05/2021 - 19:37|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT MINH HÒA

TKB Tuần 26

 

THø
TIÕT

10A

10B

10C

10D

11A

11B

11C

11D

12A

12B

2

1

Ho¸ - Vò

Tin - Dòng

ThÓ - Nhµn

Lý - ChÝnh

Sö - N÷

V¨n - T¨ng

§Þa - Dòng(§)

NNg÷ - HiÒn(A)

To¸n - Quúnh

V¨n - Ngäc

2

Sö - N÷

Sinh - Th¾m

NNg÷ - L­îng

To¸n - §øc

Lý - Léc

Lý - Lý

Ho¸ - Hïng

To¸n - Thµnh

To¸n - Quúnh

V¨n - Ngäc

3

Chµo cê

Chµo cê

Chµo cê

Chµo cê

Chµo cê

Chµo cê

Chµo cê

Chµo cê

Chµo cê

Chµo cê

4

Tin - Dòng

Lý - ChÝnh

CNghÖ - Anh(CN)

NNg÷ - H»ng

NNg÷ - HiÒn(A)

NNg÷ - Anh

Sö - N÷

V¨n - Liªn

Sö - Duyªn

To¸n - Thµnh

5

V¨n - T¨ng

GDCD - HuyÒn

Sö - N÷

V¨n - Ngäc

§Þa - Dòng(§)

Sinh - HiÒn

NNg÷ - Anh

ThÓ - V­îng

Lý - Léc

NNg÷ - H»ng

3

1

V¨n - T¨ng

NNg÷ - L­îng

Sinh - Th¾m

Lý - ChÝnh

To¸n - Thµnh

ThÓ - V­îng

Ho¸ - Hïng

NNg÷ - HiÒn(A)

§Þa - ¸nh

Sö - Duyªn

2

V¨n - T¨ng

ThÓ - Nhµn

Tin - Dòng

NNg÷ - H»ng

Ho¸ - Vò

NNg÷ - Anh

Tin - Th«ng

GDCD - HuyÒn

NNg÷ - HiÒn(A)

To¸n - Thµnh

3

Sinh - Th¾m

Ho¸ - Hïng

NNg÷ - L­îng

CNghÖ - Anh(CN)

Sinh - HiÒn

Lý - Lý

ThÓ - V­îng

Sö - Duyªn

Tin - Th«ng

ThÓ - Nhµn

4

To¸n - T©m

CNghÖ - Anh(CN)

V¨n - Ngäc

Sinh - Th¾m

ThÓ - V­îng

Tin - Th«ng

Lý - Lý

Ho¸ - Hïng

ThÓ - Nhµn

NNg÷ - H»ng

5

NNg÷ - H»ng

Lý - ChÝnh

V¨n - Ngäc

Tin - Dòng

NNg÷ - HiÒn(A)

Ho¸ - Hïng

Sinh - Th¾m

To¸n - Thµnh

Ho¸ - Vò

§Þa - ¸nh

4

1

Tin - Dòng

V¨n - T¨ng

To¸n - §øc

ThÓ - Nhµn

V¨n - Liªn

Sinh - HiÒn

Sinh - Th¾m

Tin - Th«ng

§Þa - ¸nh

Lý - ChÝnh

2

NNg÷ - H»ng

Sö - N÷

Ho¸ - Vò

Lý - ChÝnhTc

To¸n - Thµnh

§Þa - Dòng(§)

To¸n - §øc

V¨n - Liªn

Sinh - HiÒn

Tin - Th«ng

3

CNghÖ - Anh(CN)

NNg÷ - L­îng

§Þa - Dòng(§)

Sö - N÷

Lý - Léc

V¨n - T¨ng

V¨n - Liªn

NNg÷ - HiÒn(A)

Tin - Th«ng

V¨n - Ngäc

4

Lý - Léc

ThÓ - Nhµn

Lý - ChÝnh

To¸n - §øc

CNghÖ - Liªm

Sö - N÷

V¨n - Liªn

Sinh - Th¾m

NNg÷ - HiÒn(A)

Sinh - HiÒn

5

Ho¸ - Vò

Tin - Dòng

V¨n - Ngäc

Sinh - Th¾mTc

Sö - N÷Tc

To¸n - §øc

CNghÖ - Liªm

 

Lý - Léc

NNg÷ - H»ng

5

1

ThÓ - Nhµn

Ho¸ - Hïng

Sinh - Th¾mTc

V¨n - Ngäc

Sinh - HiÒn

CNghÖ - Liªm

Sö - N÷Tc

§Þa - Dòng(§)

To¸n - Quúnh

GDCD - HuyÒn

2

Lý - Léc

Sö - N÷

To¸n - §øc

V¨n - Ngäc

Tin - Th«ng

GDCD - HuyÒn

ThÓ - V­îng

Sinh - Th¾m

To¸n - QuúnhTc

To¸n - Thµnh

3

NNg÷ - H»ngTc

To¸n - T©m

Sö - N÷

ThÓ - Nhµn

GDCD - HuyÒn

Sinh - HiÒnTc

To¸n - §øc

To¸n - Thµnh

V¨n - Liªn

CNghÖ - Liªm

4

Sö - N÷

V¨n - T¨ng

ThÓ - Nhµn

NNg÷ - H»ngTc

CNghÖ - Liªm

NNg÷ - Anh

Lý - Lý

Ho¸ - Hïng

V¨n - Liªn

Tin - Th«ng

5

Sinh - Th¾mTc

V¨n - T¨ng

Ho¸ - Vò

Tin - Dòng

ThÓ - V­îng

 

NNg÷ - Anh

Lý - Lý

Sinh - HiÒn

NNg÷ - H»ngTc

6

1

Sö - N÷Tc

To¸n - T©m

NNg÷ - L­îngTc

§Þa - Dòng(§)

To¸n - Thµnh

V¨n - T¨ng

CNghÖ - Liªm

ThÓ - V­îng

GDCD - HuyÒn

Lý - ChÝnh

2

§Þa - Dòng(§)

To¸n - T©m

GDCD - HuyÒn

Ho¸ - Hïng

Sinh - HiÒnTc

ThÓ - V­îng

Sinh - Th¾mTc

Lý - Lý

V¨n - Liªn

Sö - DuyªnTc

3

To¸n - T©m

Sö - N÷Tc

Lý - ChÝnh

CNghÖ - Anh(CN)

V¨n - Liªn

Lý - LýTc

NNg÷ - Anh

Sinh - Th¾mTc

Lý - LécTc

Ho¸ - Hïng

4

GDCD - HuyÒn

Lý - ChÝnhTc

To¸n - §øc

Sö - N÷

Lý - LécTc

NNg÷ - AnhTc

Lý - LýTc

V¨n - Liªn

NNg÷ - HiÒn(A)

Sinh - HiÒn

5

CNghÖ - Anh(CN)

Sinh - Th¾mTc

 

To¸n - §øc

NNg÷ - HiÒn(A)

Sö - N÷Tc

 

CNghÖ - Liªm

 

To¸n - ThµnhTc

7

1

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

CNghÖ - Liªm

SHL

SHL

2

ThÓ - Nhµn

§Þa - Dòng(§)

CNghÖ - Anh(CN)

Sö - N÷Tc

NNg÷ - HiÒn(A) Tc

CNghÖ - Liªm

V¨n - Liªn

SHL

Sö - DuyªnTc

§Þa - ¸nh

3

Lý - LécTc

CNghÖ - Anh(CN)

Sö - N÷Tc

GDCD - HuyÒn

V¨n - Liªn

To¸n - §øc

NNg÷ - AnhTc

Lý - LýTc

ThÓ - Nhµn

Lý - ChÝnhTc

4

To¸n - T©m

NNg÷ - L­îngTc

Tin - Dòng

Ho¸ - Hïng

Ho¸ - Vò

To¸n - §øc

GDCD - HuyÒn

NNg÷ - HiÒn(A) Tc

CNghÖ - Liªm

ThÓ - Nhµn

5

 

 

Lý - ChÝnhTc

 

 

Ho¸ - Hïng

To¸n - §øc

Sö - DuyªnTc

NNg÷ - HiÒn(A) Tc

 


 

THø
TIÕT

12C

12D

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

To¸n - T©m

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sinh - HiÒn

ThÓ - Nhµn

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chµo cê

Chµo cê

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ThÓ - Nhµn

NNg÷ - L­îng

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Lý - Lý

§Þa - ¸nh

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Tin - Dòng

To¸n - T©m

 

 

 

 

 

 

 

 

2

§Þa - ¸nh

To¸n - T©m

 

 

 

 

 

 

 

 

3

NNg÷ - HiÒn(A)

GDCD - HuyÒn

 

 

 

 

 

 

 

 

4

To¸n - Thµnh

Tin - Dòng

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sinh - HiÒn

Sö - Duyªn

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Sö - Duyªn

V¨n - Ngäc

 

 

 

 

 

 

 

 

2

CNghÖ - Liªm

Tin - Dòng

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tin - Dòng

Sö - DuyªnTc

 

 

 

 

 

 

 

 

4

To¸n - Thµnh

NNg÷ - L­îng

 

 

 

 

 

 

 

 

5

NNg÷ - HiÒn(A)

ThÓ - Nhµn

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

V¨n - Liªn

Lý - Léc

 

 

 

 

 

 

 

 

2

V¨n - Liªn

Sinh - HiÒn

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Lý - Lý

V¨n - Ngäc

 

 

 

 

 

 

 

 

4

GDCD - HuyÒn

V¨n - Ngäc

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ThÓ - Nhµn

To¸n - T©mTc

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Sö - DuyªnTc

Lý - Léc

 

 

 

 

 

 

 

 

2

NNg÷ - HiÒn(A)

CNghÖ - Liªm

 

 

 

 

 

 

 

 

3

To¸n - Thµnh

Sinh - HiÒn

 

 

 

 

 

 

 

 

4

To¸n - ThµnhTc

NNg÷ - L­îng

 

 

 

 

 

 

 

 

5

§Þa - ¸nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

SHL

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lý - LýTc

Ho¸ - Hïng

 

 

 

 

 

 

 

 

3

NNg÷ - HiÒn(A) Tc

NNg÷ - L­îngTc

 

 

 

 

 

 

 

 

4

V¨n - Liªn

Lý - LécTc

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Ho¸ - Vò

§Þa - ¸nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguồn: thptminhhoa.phutho.edu.vn
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Bài tin liên quan